text-contact
arrow-contact

Jàsseres

Les nostres jàsseres, de formigó armat, són els elements lineals on es recolzen els forjats que habitualment són plaques alveolars.

Les jàsseres poden tenir seccions molt variables, però les més habituals són les de secció rectangular o bé en forma de L o T invertida.

Quan el projecte requereix gruixos de forjats reduïts utilitzem jàsseres mixtes, que no despengen de la placa alveolar i estan conformades per elements metàl·lics que s’acaben de completar amb el mateix formigó de la capa de compressió.

Les jàsseres es recolzen generalment sobre les mènsules dels forjats.