text-contact
arrow-contact
Les aportacions en sostenibilitat del sistema prefabricat de formigó incideixen en:

REDUÏM LA PETJADA DE CARBONI DE LES NOSTRES ACCIONS AVUI PER GARANTIR-NE LA NEUTRALITAT AL 2050

SOSTENIBILITAT EN LA CONSTRUCCIÓ

SOSTENIBILITAT EN LA CONSTRUCCIÓ

RAPIDESA

Construir edificacions de formigó industrialitzat ens permet un major grau de compliment en la planificació de les obres que les construccions tradicionals. Els nostres temps d’execució son menors (independentment de les inclemències meteorològiques) perquè tots els elements constructius es construeixen a fàbrica.

social

econòmic

ambiental

MENYS COSTOS

 • Els pressupostos de les edificacions prefabricades de formigó no tenen desviacions.
 • Requereixen menys manteniment durant la seva vida útil que les construccions tradicionals.
 • Tant el formigó com la resta d’elements són reutilitzables al final de la vida de l’edifici.

econòmic

DIGITALITZACIÓ

La tecnologia de modelatge BIM, que tenim implementada a totes les àrees de Roansa, ens garanteix una aproximació acurada als materials necessaris per a cada edificació i la reducció dels residus generats.

econòmic

ambiental

MINIMITZACIÓ D'ERRORS

La prefabricació ens permet desenvolupar processos repetitius, i amb mínims errors, en l’entorn controlat de les nostres fàbriques.

econòmic

ambiental

EFICIÈNCIA DELS MATERIALS

L’optimització de les seccions, sumada a l’optimització del formigó, dona com a resultat la minimització de les matèries primeres que utilitzem.

econòmic

ambiental

SOSTENIBILITAT EN LA VIDA ÚTIL DE L’EDIFICI

SOSTENIBILITAT EN LA VIDA ÚTIL DE L’EDIFICI

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

La inèrcia tèrmica pròpia del formigó, acompanyada d’una elevada precisió de les juntes de l’edificació i la incorporació d’aïllament al propi tancament, comporten un elevat estalvi energètic.

social

econòmic

ambiental

CONFORT TÈRMIC I ACÚSTIC

 • La inèrcia tèrmica del formigó permet mantenir temperatures més constants i estables.
 • Les façanes de formigó, gràcies a la seva massa, contribueixen a reduir el soroll aeri.

social

QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR

El formigó és inert, això significa que emet baixes emissions de COV (Compostos Orgànics Volàtils) i, per tant, millora de la qualitat de l’aire interior de l’edifici.

social

econòmic

DURABILITAT I MANTENIMENT

La producció dels productes de formigó en un entorn controlat i protegit d’efectes adversos permet dosificacions optimitzades d’aigua, ciment i additius, garantint un formigó d’alta qualitat amb una vida útil mínima de 50 anys.

 • Àmbit social: menys manteniment del formigó implica menys maldecaps per els usuaris.
 • Àmbit econòmic: menys manteniment també comporta menys costos (intervencions necessàries en una edificació de 100 anys: de fusta = 6 // tradicional = 3 // formigó = 0).
 • Àmbit Ambiental: les dosificacions ajustades dels components del formigó impliquen estalvi energètic, estalvi de matèries primeres i preservació dels recursos naturals.

social

econòmic

ambiental

DISSENY ADAPTABLE

El disseny dels prefabricats de formigó Roansa és personalitzat segons les necessitats del projecte, i adaptable a futures modificacions i canvis d’ús de les edificacions. El sistema permet grans llums que faciliten aquesta versatilitat.

social

econòmic

RESISTÈNCIA DAVANT DE FENÒMENS CLIMÀTICS I HUMANS

Els formigons d’alta densitat tenen una gran capacitat de resistència enfront episodis naturals extrems. De la mateixa manera, les estructures de formigó són capaces de resistir a atacs humans –com bombes i focs– i assimilar les càrregues per altres camins. Factors que ho fan possible:

 • El formigó és incombustible (limita la propagació del foc i no genera gasos ni fums).
 • Té una elevada resistència a altes temperatures (fins a +500ºc).
 • Presenta una baixa conductivitat tèrmica.

social

econòmic

ambiental

SOSTENIBILITAT EN EMISSIONS I RESIDUS

SOSTENIBILITAT EN EMISSIONS I RESIDUS

ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

Les nostres fàbriques tenen auto subministrament d’energia solar.

econòmic

ambiental

PETJADA HÍDRICA MENOR

 • La producció dels productes de formigó en un entorn controlat ens permet ajustar la relació aigua/ciment gràcies a la utilització d’additius fluïdificants.
 • Reutilitzem l’aigua de neteja dels nostres equips.
 • Durant la vida útil de l’edifici, el consum d’aigua destinada a manteniments és reduït.

social

econòmic

ambiental

LOGÍSTICA MÉS SOSTENIBLE

El nostre sistema de transport especial fa que puguem optimitzar la fabricació amb peces de grans dimensions, minimitzar el nombre de manipulacions (implica menys personal, menys desperfectes i no cal grua per la descàrrega) i optimitzar l’emmagatzematge.

social

econòmic

ambiental

ECONOMIA CIRCULAR

Reutilització:

 • Amb el residu de les amassades generem subproducte: blocs de formigó.
 • Podem donar una nova vida als elements utilitzats en un edifici quan han arribat al final de la seva vida útil.

Reciclabilitat:

 • La prefabricació permet utilitzar àrids reciclats en el formigó.
 • Els elements de l’edificació (armadures, formigó i aïllaments) són disgregables i reciclables.

econòmic

ambiental

AFECTACIÓ MENOR DE L'ENTORN

Que estiguem menys temps a l’obra, amb menys operaris i menys maquinària ocasiona menys molèsties a l’entorn natural i social –com sorolls, talls de carrers, emissions i fuites, entre altres– i també menys residus.

social

econòmic

ambiental

QUALITAT DE L'AIRE EXTERIOR

La tecnologia fotocatalítica que es pot aplicar en el sistema de prefabricació té capacitat auto netejadora i descontaminant que millora la qualitat de l’aire exterior.

social

econòmic

ambiental

SOSTENIBILITAT EN LES MESURES LABORALS

SOSTENIBILITAT EN LES MESURES LABORALS

SEGURETAT LABORAL

 • A les nostres fàbriques: es treballa en un entorn protegit, amb processos controlats que realitza personal qualificat i altament especialitzat.
 • A l’obra: els temps de muntatge dels elements de formigó in situ són ràpids, impliquen menys accessoris i menys operaris que una construcció tradicional on tot es fa a peu d’obra, amb els riscos de seguretat que comporta.

social

econòmic

CONDICIONS LABORALS

 • El nostre personal no està exposat a condicions ambientals canviants, ja que tot el procés de prefabricació dels productes de formigó es fa dins de les nostres fàbriques seguint torns i jornades compactes.
 • El muntatge a peu d’obra és ràpid i segur, permet que els operaris completin la instal·lació dels materials constructius sense complicacions i, el més important, amb molt menys risc d’accidents.

social

IGUALTAT DE GÈNERE

Els torns de treball de les nostres fàbriques i oficines permeten una major capacitat de conciliació laboral i familiar a les nostres treballadores i treballadors, que realitzen majoritàriament treballs més especialitzats i menys físics.

social

FRONT A LA DESPOBLACIÓ

Les nostres fàbriques d’Olost i Vic (Osona) estan ubicades en entorns rurals i donen vida al territori.

social

econòmic