text-contact
arrow-contact

Murs

Els murs de contenció o murs de soterrani els podem resoldre amb elements prefabricats de dues tipologies diferents.

  • Sandvitx
  • Massís

Sandvitx

El prefabricat conforma les dues cares del mur, que estan unides per una armadura, i s’han d’omplir de formigó in situ.

Les peces fan 1,20 m d’amplada per l’alçada desitjada i s’han d’omplir per tongades.

Aquest sistema permet molta rapidesa, no s’ha d’encofrar, i l’acabat del mur és molt millor que l’acabat d’un mur in situ.

Massís

Són panells de formigó totalment acabats, de 24 o 30 cm de gruix, de gran format, que porten incorporat part de l’armat de la fonamentació.
El mur es recolza sobre el formigó de neteja i posteriorment al muntatge del prefabricat s’executa la fonamentació. Oferim diferents solucions amb sabata excèntrica o centrada.