text-contact
arrow-contact

Concessionari a la Catalunya Central

Concessionari a la Catalunya Central

Les àmplies instal·lacions d’aquest concessionari de vehicles les construïm utilitzant elements de formigó prefabricat que posteriorment muntem sobre el terreny. Els murs tipus sandvitx tenen una amplada de 50 cm de gruix. Els pilars de formigó són amb ancoratge roscat que fa possible una reducció del cantell de la sabata. Les jàsseres de coberta són de format Ypsilon. El forjat el fabriquem amb jàsseres tipus L i T invertides, també utilitzem plaques alveolars de formigó pretesat. A l’àrea de taller hi ubiquem cartel·les per a pont grua. El tancament és amb panells de formigó llis que transmeten una imatge elegant i minimalista coherent amb el prestigi de la marca.

Procés de construcció