text-contact
arrow-contact

Habitatge unifamiliar al camp

Habitatge unifamiliar al camp

Aquest habitatge unifamiliar conté elements de formigó combinats amb altres materials nobles com la pedra, la fusta i el ferro. Per edificar-lo fabriquem els forjats amb plaques alveolars de formigó pretesat. Les cobertes inclinades de formigó les alternem amb cobertes inclinades de fusta i també amb cobertes planes. L’habitatge inclou murs de contenció tipus sandvitx ubicats a la planta soterrani que milloren l’acabat respecte a un encofrat in situ i s’obtenen en molt menys temps.

Procés de construcció